Watersportverbond verbaasd over nieuw ontwerpbesluit verzegeling toiletten pleziervaartuigen

Ministerie I&W passeert opnieuw Klankbordgroep

UTRECHT- De Tweede Kamer bereidt nieuwe regels voor over de afvoer van toiletten op pleziervaartuigen. Het ontwerpbesluit werd 4 november bekend. Dit tot verbazing van het Watersportverbond dat als lid van de zogenaamde Klankbordgroep niet op de hoogte was gesteld van de publicatie. Terwijl men met het ministerie van I&W in overleg was over nieuwe regelgeving.

’’In februari van dit jaar was het laatste overleg. Het ministerie van I&W zegde toen toe, dat we binnen enkele maanden een concept zouden krijgen van de ministeriële regeling waarin de verzegeling is uitgewerkt. We vernamen echter niets van het ministerie, ondanks diverse aanmaningen van de klankbordgroep waarvan we onderdeel uitmaken. Na de publicatie van 4 november zochten wij direct contact met het ministerie van I&W. Wij willen in overleg over de voorgestelde wijzigingen. Het ministerie stemde toe. In december zitten we rond de tafel,’’ aldus het Watersportverbond in een verklaring donderdagavond.

Op 4 november 2022 stuurde minister Harbers van I&W het “Ontwerp wijzigingsbesluit verzegeling afvoerleiding toilet pleziervaartuigen” aan de Tweede Kamer. Het ontwerp valt onder het Besluit Activiteiten Leefomgeving. Het stuk staat op 22 november op de agenda bij de vaste kamercommissie van I&W.

Lozingsverbod

Sinds 2009 is er een lozingsverbod voor toiletwater op pleziervaartuigen. Omdat de afvoer onder water zit, is dit verbod niet te handhaven. Inmiddels is de wet al een paar keer aangepast. Zo mag er wel alleen urine worden geloosd en mogen fecaliën geloosd worden als ze door een zuiveringsinstallatie gegaan zijn. Deze zuiveringsinstallaties zijn helaas in Nederland nog niet op de markt. In 2019 nam de Tweede Kamer een motie aan die booteigenaren verplicht om de afvoer van het toilet naar het oppervlaktewater te verzegelen.

Voorgestelde wijzigingen
Uit het “Ontwerp wijzigingsbesluit verzegeling afvoerleiding toilet pleziervaartuigen” van 4 november 2022 blijkt dat de de minister de volgende wetswijzigingen voorstelt over de verzegeling: De verzegeling gaat gelden voor alle boten in Nederland, dus ook voor buitenlandse boten die in Nederland varen. Pleziervaartuigen als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de wet Pleziervaartuigen 2016, zijn uitgezonderd van de verzegelingsplicht. Het gaat dan onder andere om uitsluitend voor wedstrijden bedoelde vaartuigen, kano’s, surfplanken en SUPplanken, originele historische vaartuigen en individuele replica’s daarvan die vóór 1950 zijn ontworpen en hoofdzakelijk met de oorspronkelijke materialen zijn gebouwd, en als zodanig door de fabrikant worden aangeduid, vaartuigen met een lengte van minder dan 2,4 meter en waterscooters.

Je mag kiezen voor een oplossing vergelijkbaar met verzegeling, maar die moet dan goedgekeurd worden door het ministerie van I&W. De handhaving zal liggen bij Rijkswaterstaat en de waterschappen. Handhavers mogen zonder toestemming van de schipper aan boord komen om hun taak uit te voeren.Het besluit treedt niet in werking voor 2026. Hoe de verzegeling er in praktijk gaat uitzien is nog steeds onduidelijk.

Andere oplossingen
Naast verzegelen zijn andere oplossingen toegestaan. Denk aan een chemisch toilet of een speciale zak met absorberend materiaal die in het toilet hangt. De zak kan na gebruik bij het restafval. Ook een verbrandingstoilet of een zuiveringsinstallatie zijn een alternatief voor het verzegelen.

Standpunt Watersportverbond
Het Watersportverbond is voor schoon water. Voor kanoërs, surfers, SUPpers, zeilers in open boten en andere watersporters die in direct contact komen met het oppervlaktewater, is schoon water immers belangrijk. We staan dan ook – in principe - achter de nieuwe wetgeving. Ware het niet dat er nog niet voldoende goed werkende uitpompstations zijn. Ook de zuiveringsinstallaties zijn nog niet op de markt. Aan deze voorwaarden moet eerst worden voldaan voordat de verzegelingsplicht in kan gaan.

352A5F55-3448-4684-9F2D-FC77D08C442C 352A5F55-3448-4684-9F2D-FC77D08C442C